Ваучери ИКТ

 

ИАНМСП отговаря за изпълнението на проект №BG16RFOP002-2.15-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП), чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Актуална информация за програмата може да получите в сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?page_id=43322

Ваучерната схема има за цел подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) от малките и средните предприятия (МСП) и е насочена към улесняване достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ, като Тритон България ООД. Общият бюджет на програмата е 9 775 673 лв., като се планира около 450 МСП да получат достъп до ваучери.

 

Тритон България ООД е одобрен доставчик на услуги по програмата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) „Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП“:

Одобрен доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 2(ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси)

Https://www.sme.government.bg/uploads/2020/02/Odobreni-dostavchici-type2-gr2-v2.pdf

Одобрен доставчик на ИКТ услуги за ваучер тип 2 група 3(ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност, ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите)

https://www.sme.government.bg/uploads/2020/02/Odobreni-dostavchici-type2-gr3.pdf

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ на ИАНМСП

Накратко: Вие кандидатствате с  три документа, първите фирми  (не е уточнен броя) получават финансиране.

Няма критерии за участие, освен фирмата да е с код на икономическа дейност от изредените по долу:

С20 „Производство на химични продукти“;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически 
съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално 
предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J60 „Радио- и 
телевизионна дейност“;
J61 „Далекосъобщения“;
J62 „Дейности в областта на 
информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
М72 
„Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“;
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С14 
„Производство на облекло“;
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и 
други изделия от обработени кожи без косъм“;
С16 „Производство на дървен 
материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
С17 „Производство на хартия, 
картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и 
пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални 
суровини“;
С24 „Производство на основни метали“;
С25 „Производство на 
метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“;
С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
С33 „Ремонт и инсталиране на 
машини и оборудване“.

Необходими документи за участие:

  1. ОПР, баланс и справка за заетите лица във формата, който подавате към НСИза 2019, 2018 и 2017 година – необходими са, за да се изготвят две декларации,  които се подават заедно с проектното предложение;
  2. Удостоверение от НСИ за кода на икономическата дейност за 2019 година

За повече информация: 0896 82 22 82 – Георги Лазаров